Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 1:18

New American Standard Bible
John 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – No one has seen God at any time; God the only {Son,} who is in the arms of the Father, He has explained {Him.}
NA26 – θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν (5758) πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὢν (5752) εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
WH – θεον ουδεις εωρακεν (5758) πωποτε μονογενης θεος ο ων (5723) εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο (5662)
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܥܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܗܽܘ ܐܶܫܬ݁ܰܥܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile