Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 21:7

New American Standard Bible
John 21:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore that disciple whom Jesus loved *said to Peter, ""It is the Lord." So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garment on (for he was stripped {for work),} and threw himself into the sea.
NA26 – λέγει (5719) οὖν μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα (5707) Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, κύριός ἐστιν. (5748) Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας (5660) ὅτι κύριός ἐστιν, (5748) τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο, (5668) ἦν (5713) γὰρ γυμνός, καὶ ἔβαλεν (5627) ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν·
WH – λεγει (5719) ουν ο μαθητης εκεινος ον ηγαπα (5707) ο ιησους τω πετρω ο κυριος εστιν (5719) σιμων ουν πετρος ακουσας (5660) οτι ο κυριος εστιν (5719) τον επενδυτην διεζωσατο (5668) ην (5707) γαρ γυμνος και εβαλεν (5627) εαυτον εις την θαλασσαν
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܗ݈ܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܗ݈ܽܘ ܢܣܰܒ݂ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܶܗ ܡܚܳܐ ܒ݁ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܫܕ݂ܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile