Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:20

New American Standard Bible
John 5:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For the Father loves the Son, and shows Him all things that He Himself is doing; and {the Father} will show Him greater works than these, so that you will marvel.
NA26 – γὰρ πατὴρ φιλεῖ (5719) τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν (5719) αὐτῷ αὐτὸς ποιεῖ, (5719) καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε. (5725)
WH – ο γαρ πατηρ φιλει (5719) τον υιον και παντα δεικνυσιν (5719) αυτω α αυτος ποιει (5719) και μειζονα τουτων δειξει (5692) αυτω εργα ινα υμεις θαυμαζητε (5725)
PES – ܐܰܒ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܪܳܚܶܡ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܘܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܘܰܕ݂ܝܰܬ݁ܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile