Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 9:4

New American Standard Bible
John 9:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""We must work the works of Him who sent Me as long as it is day; night is coming when no one can work.
NA26 – ἡμᾶς δεῖ (5904) ἐργάζεσθαι (5738) τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός (5660) με ἕως ἡμέρα ἐστίν· (5748) ἔρχεται (5736) νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται (5736) ἐργάζεσθαι. (5738)
WH – ημας δει (5719) εργαζεσθαι (5738) τα εργα του πεμψαντος (5660) με εως ημερα εστιν (5719) ερχεται (5736) νυξ οτε ουδεις δυναται (5736) εργαζεσθαι (5738)
PES – ܠܺܝ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܥܰܕ݂ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܗܽܘ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܶܦ݂ܠܰܚ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile