Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:14

New American Standard Version
John 19:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now it was the day of preparation for the Passover; it was about the sixth hour. And he *said to the Jews, ""Behold, your King!"
NA26 – ἦν (5713) δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν (5713) ὡς ἕκτη. καὶ λέγει (5719) τοῖς Ἰουδαίοις, Ἴδε (5657) βασιλεὺς ὑμῶν.
WH – ην (5707) δε παρασκευη του πασχα ωρα ην (5707) ως εκτη και λεγει (5719) τοις ιουδαιοις ιδε (5628) ο βασιλευς υμων
PES – ܘܰܥܪܽܘܒ݂ܬ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܦ݂ܶܨܚܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܐܰܝܟ݂ ܫܳܥܶܐ ܫܶܬ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܗܳܐ ܡܰܠܟ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser: