Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:7

New American Standard Version
John 19:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Jews answered him, ""We have a law, and by that law He ought to die because He made Himself out {to} {be} the Son of God."
NA26 – ἀπεκρίθησαν (5662) αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, (5719) καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει (5719) ἀποθανεῖν, (5629) ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν. (5656)
WH – απεκριθησαν (5662) αυτω οι ιουδαιοι ημεις νομον εχομεν (5719) και κατα τον νομον οφειλει (5719) αποθανειν (5629) οτι υιον θεου εαυτον εποιησεν (5656)
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܠܰܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܰܢ ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser: