Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:16

New American Standard Bible
John 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.
NA26 – Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν (5656) θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, (5656) ἵνα πᾶς πιστεύων (5723) εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται (5643) ἀλλ ἔχῃ (5725) ζωὴν αἰώνιον.
WH – ουτως γαρ ηγαπησεν (5656) ο θεος τον κοσμον ωστε τον υιον τον μονογενη εδωκεν (5656) ινα πας ο πιστευων (5723) εις αυτον μη αποληται (5643) [ αλλα | αλλ ] εχη (5725) ζωην αιωνιον
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܚܶܒ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܶܗ ܠܳܐ ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile