Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:16

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.
NA26 – Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν (5656) θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, (5656) ἵνα πᾶς πιστεύων (5723) εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται (5643) ἀλλ ἔχῃ (5725) ζωὴν αἰώνιον.
WH – ουτως γαρ ηγαπησεν (5656) ο θεος τον κοσμον ωστε τον υιον τον μονογενη εδωκεν (5656) ινα πας ο πιστευων (5723) εις αυτον μη αποληται (5643) [ αλλα | αλλ ] εχη (5725) ζωην αιωνιον
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܚܶܒ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܶܗ ܠܳܐ ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain