Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Jude 1:9

New American Standard Bible
Jude 1:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Michael the archangel, when he disputed with the devil and argued about the body of Moses, did not dare pronounce against him an abusive judgment, but said, "The Lord rebuke you!"
NA26 – δὲ Μιχαὴλ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος (5734) διελέγετο (5711) περὶ τοῦ Μωϋσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησεν (5656) κρίσιν ἐπενεγκεῖν (5629) βλασφημίας, ἀλλὰ εἶπεν, (5627) Ἐπιτιμήσαι (5659) σοι κύριος.
WH – ο δε μιχαηλ ο αρχαγγελος οτε τω διαβολω διακρινομενος (5734) διελεγετο (5711) περι του μωυσεως σωματος ουκ ετολμησεν (5656) κρισιν επενεγκειν (5629) βλασφημιας αλλα ειπεν (5627) επιτιμησαι (5659) σοι κυριος
PES – ܡܺܝܟ݂ܳܐܝܶܠ ܕ݁ܶܝܢ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܡ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܳܐܶܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܠܳܐ ܐܰܡܪܰܚ ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܶܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܢܶܓ݂ܥܽܘܪ ܒ݁ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile