Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:21

New American Standard Bible
Luke 10:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At that very time He rejoiced greatly in the Holy Spirit, and said, ""I praise You, O Father, Lord of heaven and earth, that You have hidden these things from {the} wise and intelligent and have revealed them to infants. Yes, Father, for this way was well-pleasing in Your sight.
NA26 – Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν, (5627) Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας (5656) αὐτὰ νηπίοις· ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο (5633) ἔμπροσθέν σου.
WH – εν αυτη τη ωρα ηγαλλιασατο (5662) [ | [εν] ] τω πνευματι τω αγιω και ειπεν (5627) εξομολογουμαι (5731) σοι πατερ κυριε του ουρανου και της γης οτι απεκρυψας (5656) ταυτα απο σοφων και συνετων και απεκαλυψας (5656) αυτα νηπιοις ναι ο πατηρ οτι ουτως ευδοκια εγενετο (5633) εμπροσθεν σου
PES – ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܪܘܰܙ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܡܳܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕ݂ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܣܺܝܬ݁ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܘܣܰܟ݁ܽܘܠܬ݂ܳܢܶܐ ܘܰܓ݂ܠܰܝܬ݁ ܐܶܢܶܝܢ ܠܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܐܺܝܢ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile