Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:39

New American Standard Bible
Luke 10:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And she had a sister called Mary, who was also seated at the Lord's feet, and was listening to His word.
NA26 – καὶ τῇδε ἦν (5713) ἀδελφὴ καλουμένη (5746) Μαριάμ, καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν (5707) τὸν λόγον αὐτοῦ.
WH – και τηδε ην (5707) αδελφη καλουμενη (5746) μαριαμ [η] και παρακαθεσθεισα (5679) προς τους ποδας του κυριου ηκουεν (5707) τον λογον αυτου
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܚܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܝܶܬ݂ܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܘܫܳܡܥܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile