Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:24

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 11:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When the unclean spirit goes out of a man, it passes through waterless places seeking rest, and not finding any, it says, 'I will return to my house from which I came.'
NA26 – Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται (5736) δι ἀνύδρων τόπων ζητοῦν (5723) ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον, τότε λέγει, (5719) Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον·
WH – οταν το ακαθαρτον πνευμα εξελθη (5632) απο του ανθρωπου διερχεται (5736) δι ανυδρων τοπων ζητουν (5723) αναπαυσιν και μη ευρισκον (5723) [τοτε] λεγει (5719) υποστρεψω (5692) εις τον οικον μου οθεν εξηλθον (5627)
PES – ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܳܙܳܠ݈ܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܒ݂ܥܶܐ ܠܳܗ ܢܝܳܚܳܐ ܘܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܚܰܬ݂ ܐܳܡܪܳܐ ܐܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain