Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:24

New American Standard Bible
Luke 11:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "When the unclean spirit comes out of a person, it passes through waterless places seeking rest, and not finding {any,} it then says, 'I will return to my house from which I came.'
NA26 – Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται (5736) δι ἀνύδρων τόπων ζητοῦν (5723) ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον, τότε λέγει, (5719) Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον·
WH – οταν το ακαθαρτον πνευμα εξελθη (5632) απο του ανθρωπου διερχεται (5736) δι ανυδρων τοπων ζητουν (5723) αναπαυσιν και μη ευρισκον (5723) [τοτε] λεγει (5719) υποστρεψω (5692) εις τον οικον μου οθεν εξηλθον (5627)
PES – ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܳܙܳܠ݈ܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܒ݂ܥܶܐ ܠܳܗ ܢܝܳܚܳܐ ܘܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܚܰܬ݂ ܐܳܡܪܳܐ ܐܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile