Lectionary Calendar
Thursday, May 30th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:32

New American Standard Bible
Luke 11:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "The men of Nineveh will stand up with this generation at the judgment and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah; and behold, {something} greater than Jonah is here.
NA26 – ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται (5698) ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν (5692) αὐτήν· ὅτι μετενόησαν (5656) εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ (5628) πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.
WH – ανδρες νινευιται αναστησονται (5698) εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν (5692) αυτην οτι μετενοησαν (5656) εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου (5640) πλειον ιωνα ωδε
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܢܺܝܢܘܳܝܶܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܢܚܰܝܒ݂ܽܘܢܳܗ ܕ݁ܬ݂ܳܒ݂ܘ ܒ݁ܟ݂ܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܢܳܢ ܘܗܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile