Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:18

New American Standard Bible
Luke 14:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And {yet} they all alike began to make excuses. The first one said to him, 'I purchased a field and I need to go out to look at it; please consider me excused.'
NA26 – καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. πρῶτος εἶπεν (5627) αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω (5719) ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν (5629) αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
WH – και ηρξαντο (5668) απο μιας παντες παραιτεισθαι (5738) ο πρωτος ειπεν (5627) αυτω αγρον ηγορασα (5656) και εχω (5719) αναγκην εξελθων (5631) ιδειν (5629) αυτον ερωτω (5719) σε εχε (5720) με παρητημενον (5772)
PES – ܘܫܰܪܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐܠܽܘ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܙܶܒ݂ܢܶܬ݂ ܘܰܐܠܺܝܨ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݁ܽܘܩ ܐܶܚܙܶܝܗ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܫܒ݂ܽܘܩܰܝܢܝ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܶܐܠ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile