Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:18

New American Standard Bible
Luke 14:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And {yet} they all alike began to make excuses. The first one said to him, 'I purchased a field and I need to go out to look at it; please consider me excused.'
NA26 – καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. πρῶτος εἶπεν (5627) αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω (5719) ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν (5629) αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
WH – και ηρξαντο (5668) απο μιας παντες παραιτεισθαι (5738) ο πρωτος ειπεν (5627) αυτω αγρον ηγορασα (5656) και εχω (5719) αναγκην εξελθων (5631) ιδειν (5629) αυτον ερωτω (5719) σε εχε (5720) με παρητημενον (5772)
PES – ܘܫܰܪܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐܠܽܘ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܙܶܒ݂ܢܶܬ݂ ܘܰܐܠܺܝܨ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݁ܽܘܩ ܐܶܚܙܶܝܗ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܫܒ݂ܽܘܩܰܝܢܝ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܶܐܠ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile