Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:8

New American Standard Bible
Luke 14:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Whenever you are invited by someone to a wedding feast, do not take the place of honor, for someone more distinguished than you may have been invited by him,
NA26 – Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν, μήποτε ἐντιμότερός σου κεκλημένος ὑπ αὐτοῦ,
WH – οταν κληθης (5686) υπο τινος εις γαμους μη κατακλιθης (5686) εις την πρωτοκλισιαν μηποτε εντιμοτερος σου η (5725) κεκλημενος (5772) υπ αυτου
PES – ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܡܶܙܕ݂ܰܡܰܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܙܰܠ ܬ݁ܶܣܬ݁ܡܶܟ݂ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܪܺܝܫ ܣܡܳܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܙܰܡܰܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܰܡܝܰܩܰܪ ܡܶܢܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile