Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:13

New American Standard Bible
Luke 19:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And he called ten of his own slaves and gave them ten minas, and said to them, 'Do business {with this money} until I come {back.}'
NA26 – καλέσας (5660) δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν (5656) αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε ἐν ἔρχομαι. (5736)
WH – καλεσας (5660) δε δεκα δουλους εαυτου εδωκεν (5656) αυτοις δεκα μνας και ειπεν (5627) προς αυτους [ πραγματευσασθαι (5664) | πραγματευσασθε (5663) ] εν ω ερχομαι (5736)
PES – ܘܰܩܪܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܥܶܣܪܳܐ ܡܢܺܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܓ݈݁ܪܘ ܥܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile