Lectionary Calendar
Thursday, May 30th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:4

New American Standard Bible
Luke 19:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So he ran on ahead and climbed up a sycamore tree in order to see Him, because He was about to pass through that {way.}
NA26 – καὶ προδραμὼν (5631) εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη (5627) ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ (5632) αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν (5707) διέρχεσθαι. (5738)
WH – και προδραμων (5631) εις το εμπροσθεν ανεβη (5627) επι συκομορεαν ινα ιδη (5632) αυτον οτι εκεινης ημελλεν (5707) διερχεσθαι (5738)
PES – ܘܰܪܗܶܛ ܩܰܕ݁ܡܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܣܠܶܩ ܠܶܗ ܠܬ݂ܺܬ݁ܳܐ ܦ݁ܰܟ݁ܺܝܗܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܶܝܘܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile