Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:22

New American Standard Bible
Luke 1:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when he came out, he was unable to speak to them; and they realized that he had seen a vision in the temple; and he kept making signs to them, and remained mute.
NA26 – ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο (5711) λαλῆσαι (5658) αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν (5627) ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν (5758) ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν (5713) διανεύων (5723) αὐτοῖς, καὶ διέμενεν (5707) κωφός.
WH – εξελθων (5631) δε ουκ εδυνατο (5711) λαλησαι (5658) αυτοις και επεγνωσαν (5627) οτι οπτασιαν εωρακεν (5758) εν τω ναω και αυτος ην (5707) διανευων (5723) αυτοις και διεμενεν (5707) κωφος
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܕ݁ܶܝܢ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܘ ܕ݁ܚܶܙܘܳܐ ܚܙܳܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܗܽܘ ܡܶܪܡܰܙ ܪܳܡܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܩܰܘܺܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܪܶܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile