Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:32

New American Standard Bible
Luke 1:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""He will be great and will be called the Son of the Most High; and the Lord God will give Him the throne of His father David;
NA26 – οὗτος ἔσται (5704) μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, (5701) καὶ δώσει (5692) αὐτῷ κύριος θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
WH – ουτος εσται (5695) μεγας και υιος υψιστου κληθησεται (5701) και δωσει (5692) αυτω κυριος ο θεος τον θρονον δαυιδ του πατρος αυτου
PES – ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ݂ ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܘܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ݁ܽܘܪܣܝܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile