Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:59

New American Standard Bible
Luke 1:59
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And it happened that on the eighth day they came to circumcise the child, and they were going to call him Zechariah, after his father.
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον (5627) περιτεμεῖν (5629) τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν (5707) αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.
WH – και εγενετο (5633) εν τη ημερα τη ογδοη [ | ] περιτεμειν (5629) το παιδιον και εκαλουν (5707) αυτο επι τω ονοματι του πατρος αυτου ζαχαριαν
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܡܳܢܝܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܡܶܓ݂ܙܪܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܩܳܪܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile