Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:30

New American Standard Bible
Luke 21:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – as soon as they put forth {leaves,} you see for yourselves and know that summer is now near.
NA26 – ὅταν προβάλωσιν (5632) ἤδη, βλέποντες (5723) ἀφ ἑαυτῶν γινώσκετε (5719) ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν· (5748)
WH – οταν προβαλωσιν (5632) ηδη βλεποντες (5723) αφ εαυτων γινωσκετε (5719) οτι ηδη εγγυς το θερος εστιν (5719)
PES – ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܡܰܦ݂ܪܥܺܝܢ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܩܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܩܰܝܛܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile