Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:19

New American Standard Bible
Luke 22:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when He had taken {some} bread {and} given thanks, He broke it and gave it to them, saying, ""This is My body which is given for you; do this in remembrance of Me."
NA26 – καὶ λαβὼν (5631) ἄρτον εὐχαριστήσας (5660) ἔκλασεν (5656) καὶ ἔδωκεν (5656) αὐτοῖς λέγων, (5723) Τοῦτό ἐστιν (5748) τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· (5746) τοῦτο ποιεῖτε (5720) εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
WH – και λαβων (5631) αρτον ευχαριστησας (5660) εκλασεν (5656) και εδωκεν (5656) αυτοις λεγων (5723) τουτο εστιν (5719) το σωμα μου [ [[το | το ] υπερ υμων διδομενον (5746) τουτο ποιειτε (5720) εις την εμην αναμνησιν
PES – ܘܰܢܣܰܒ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ ܘܰܩܨܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܢܰܘ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile