Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:7,20

New American Standard Bible
Luke 24:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying that the Son of Man must be handed over to sinful men, and be crucified, and on the third day rise {from the dead.}"
NA26 – λέγων (5723) τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ (5904) παραδοθῆναι (5683) εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι (5683) καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. (5629)
WH – λεγων (5723) τον υιον του ανθρωπου οτι δει (5719) παραδοθηναι (5683) εις χειρας ανθρωπων αμαρτωλων και σταυρωθηναι (5683) και τη τριτη ημερα αναστηναι (5629)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܠܶܡ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܚܰܛܳܝܶܐ ܘܢܶܨܛܠܶܒ݂ ܘܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܢܩܽܘܡ ܀
Lexical Parser:  
Luke 24:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and how the chief priests and our rulers handed Him over to be sentenced to death, and crucified Him.
NA26 – ὅπως τε παρέδωκαν (5656) αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν (5656) αὐτόν.
WH – οπως τε παρεδωκαν (5656) αυτον οι αρχιερεις και οι αρχοντες ημων εις κριμα θανατου και εσταυρωσαν (5656) αυτον
PES – ܘܰܐܫܠܡܽܘܗ݈ܝ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܙܰܩܦ݁ܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile