Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:19

New American Standard Bible
Luke 2:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Mary treasured all these things, pondering them in her heart.
NA26 – δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει (5707) τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα (5723) ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
WH – η δε [ μαρια | μαριαμ ] παντα συνετηρει (5707) τα ρηματα ταυτα συμβαλλουσα (5723) εν τη καρδια αυτης
PES – ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܢܳܛܪܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܡܦ݂ܰܚܡܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile