Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:25,38

New American Standard Bible
Luke 2:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there was a man in Jerusalem whose name was Simeon; and this man was righteous and devout, looking forward to the consolation of Israel; and the Holy Spirit was upon him.
NA26 – Καὶ ἰδοὺ (5628) ἄνθρωπος ἦν (5713) ἐν Ἰερουσαλὴμ ὄνομα Συμεών, καὶ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος (5740) παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν (5713) ἅγιον ἐπ αὐτόν·
WH – και ιδου (5640) ανθρωπος ην (5707) εν ιερουσαλημ ω ονομα συμεων και ο ανθρωπος ουτος δικαιος και ευλαβης προσδεχομενος (5740) παρακλησιν του ισραηλ και πνευμα ην (5707) αγιον επ αυτον
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܺܐܝܢ ܗ݈ܘܳܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܽܘܝܳܐܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 2:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And at that very moment she came up and {began} giving thanks to God, and continued to speak about Him to all those who were looking forward to the redemption of Jerusalem.
NA26 – καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα (5631) ἀνθωμολογεῖτο (5711) τῷ θεῷ καὶ ἐλάλει (5707) περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις (5740) λύτρωσιν Ἰερουσαλήμ.
WH – και αυτη τη ωρα επιστασα (5631) ανθωμολογειτο (5711) τω θεω και ελαλει (5707) περι αυτου πασιν τοις προσδεχομενοις (5740) λυτρωσιν ιερουσαλημ
PES – ܘܳܐܦ݂ ܗܺܝ ܩܳܡܰܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܘܰܐܘܕ݁ܝܰܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܡܰܠܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܗ ܕ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile