Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:37

New American Standard Bible
Luke 2:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and then as a widow to the age of eighty-four. She never left the temple, serving night and day with fastings and prayers.
NA26 – καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, οὐκ ἀφίστατο (5711) τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα (5723) νύκτα καὶ ἡμέραν.
WH – και αυτη χηρα εως ετων ογδοηκοντα τεσσαρων η ουκ αφιστατο (5711) του ιερου νηστειαις και δεησεσιν λατρευουσα (5723) νυκτα και ημεραν
PES – ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܢܺܝܢ ܬ݁ܡܳܢܺܐܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܰܥ ܘܠܳܐ ܦ݁ܳܪܩܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܰܒ݂ܨܰܘܡܳܐ ܘܒ݂ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒ݂ܠܺܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile