Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:31-39

New American Standard Bible
Luke 5:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus answered and said to them, "{It is} not those who are healthy who need a physician, but those who are sick.
NA26 – καὶ ἀποκριθεὶς (5679) Ἰησοῦς εἶπεν (5627) πρὸς αὐτούς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν (5719) οἱ ὑγιαίνοντες (5723) ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες· (5723)
WH – και αποκριθεις (5679) [ [ο] | ο ] ιησους ειπεν (5627) προς αυτους ου χρειαν εχουσιν (5719) οι υγιαινοντες (5723) ιατρου αλλα οι κακως εχοντες (5723)
PES – ܘܰܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܐܳܣܝܳܐ ܠܰܚܠܺܝܡܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܒ݁ܺܝܫ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 5:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "I have not come to call the righteous to repentance, but sinners."
NA26 – οὐκ ἐλήλυθα (5754) καλέσαι (5658) δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
WH – ουκ εληλυθα (5754) καλεσαι (5658) δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν
PES – ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܐܩܪܶܐ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܚܰܛܳܝܶܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 5:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they said to Him, "The disciples of John often fast and offer prayers, the {disciples} of the Pharisees also do the same, but Yours eat and drink."
NA26 – Οἱ δὲ εἶπαν (5627) πρὸς αὐτόν, Οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν (5719) πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, (5731) ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν (5719) καὶ πίνουσιν. (5719)
WH – οι δε ειπαν (5627) προς αυτον οι μαθηται ιωαννου νηστευουσιν (5719) πυκνα και δεησεις ποιουνται (5731) ομοιως και οι των φαρισαιων οι δε σοι εσθιουσιν (5719) και πινουσιν (5719)
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 5:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to them, "You cannot make the attendants of the groom fast while the groom is with them, can you?
NA26 – δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) πρὸς αὐτούς, Μὴ δύνασθε (5736) τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος ἐν νυμφίος μετ αὐτῶν ἐστιν (5748) ποιῆσαι (5658) νηστεῦσαι; (5658)
WH – ο δε ιησους ειπεν (5627) προς αυτους μη δυνασθε (5736) τους υιους του νυμφωνος εν ω ο νυμφιος μετ αυτων εστιν (5719) ποιησαι (5658) νηστευσαι (5658)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܢܨܽܘܡܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 5:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But {the} days will come; and when the groom is taken away from them, then they will fast in those days."
NA26 – ἐλεύσονται (5695) δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῇ (5686) ἀπ αὐτῶν νυμφίος τότε νηστεύσουσιν (5692) ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
WH – ελευσονται (5695) δε ημεραι και οταν απαρθη (5686) απ αυτων ο νυμφιος τοτε νηστευσουσιν (5692) εν εκειναις ταις ημεραις
PES – ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 5:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was also telling them a parable: "No one tears a piece of cloth from a new garment and puts it on an old garment; otherwise he will both tear the new, and the patch from the new {garment} will not match the old.
NA26 – Ἔλεγεν (5707) δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας (5660) ἐπιβάλλει (5719) ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν· εἰ δὲ μή γε, καὶ τὸ καινὸν σχίσει (5692) καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει (5692) τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ.
WH – ελεγεν (5707) δε και παραβολην προς αυτους οτι ουδεις επιβλημα απο ιματιου καινου σχισας (5660) επιβαλλει (5719) επι ιματιον παλαιον ει δε [ μηγε | μη γε ] και το καινον σχισει (5692) και τω παλαιω ου συμφωνησει (5692) το επιβλημα το απο του καινου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܩܳܐܶܕ݂ ܐܽܘܪܩܰܥܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܳܐܢܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܘܪܳܡܶܐ ܥܰܠ ܡܳܐܢܳܐ ܒ݁ܠܳܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܠܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܩܳܐܶܕ݂ ܘܠܰܒ݂ܠܳܝܳܐ ܠܳܐ ܫܳܠܡܳܐ ܐܽܘܪܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 5:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And no one pours new wine into old wineskins; otherwise the new wine will burst the skins and it will be spilled out, and the skins will be ruined.
NA26 – καὶ οὐδεὶς βάλλει (5719) οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή γε, ῥήξει οἶνος νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται (5701) καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται· (5698)
WH – και ουδεις βαλλει (5719) οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε [ μηγε | μη γε ] ρηξει (5692) ο οινος ο νεος τους ασκους και αυτος εκχυθησεται (5701) και οι ασκοι απολουνται (5698)
PES – ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܶܩܶܐ ܒ݁ܠܳܝܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܡܒ݂ܰܙܰܥ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܠܙܶܩܶܐ ܘܗܽܘ ܚܰܡܪܳܐ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܘܙܶܩܶܐ ܐܳܒ݂ܕ݁ܳܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 5:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But new wine must be put into fresh wineskins.
NA26 – ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον.
WH – αλλα οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον
PES – ܐܶܠܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܶܩܶܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݁ܳܬ݂ܳܐ ܪܳܡܶܝܢ ܘܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬ݂ܢܰܛܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 5:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And no one, after drinking old {wine} wants new; for he says, 'The old is fine.'"
NA26 – καὶ οὐδεὶς πιὼν (5631) παλαιὸν θέλει (5719) νέον· λέγει (5719) γάρ, παλαιὸς χρηστός ἐστιν. (5748)
WH – [ [ουδεις | [και] ουδεις ] πιων (5631) παλαιον θελει (5719) νεον λεγει (5719) γαρ ο παλαιος χρηστος [ εστιν] (5719) | εστιν (5719) ]
PES – ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܫܳܬ݂ܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ ܒ݁ܰܣܺܝܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile