Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:27

New American Standard Bible
Luke 7:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""This is the one about whom it is written, ', I , .'
NA26 – οὗτός ἐστιν (5748) περὶ οὗ γέγραπται, (5769) Ἰδοὺ (5628) ἀποστέλλω (5719) τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει (5692) τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.
WH – ουτος εστιν (5719) περι ου γεγραπται (5769) ιδου (5640) αποστελλω (5719) τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει (5692) την οδον σου εμπροσθεν σου
PES – ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܰܥܠܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܝ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܢܰܬ݂ܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile