Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:4

New American Standard Bible
Luke 7:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they came to Jesus, they earnestly implored Him, saying, ""He is worthy for You to grant this to him;
NA26 – οἱ δὲ παραγενόμενοι (5637) πρὸς τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν (5707) αὐτὸν σπουδαίως, λέγοντες (5723) ὅτι Ἄξιός ἐστιν (5748) παρέξῃ τοῦτο,
WH – οι δε παραγενομενοι (5637) προς τον ιησουν παρεκαλουν (5707) αυτον σπουδαιως λεγοντες (5723) οτι αξιος εστιν (5719) ω παρεξη (5688) τουτο
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܒ݁ܛܺܝܠܳܐܝܺܬ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܫܳܘܶܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܶܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile