Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:13

New American Standard Bible
Luke 8:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Those on the rocky {soil are} the ones who, when they hear, receive the word with joy; and {yet} these do not have a {firm} root; they believe for a while, and in a time of temptation they fall away.
NA26 – οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσιν (5661) μετὰ χαρᾶς δέχονται (5736) τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, (5719) οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν (5719) καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. (5736)
WH – οι δε επι της πετρας οι οταν ακουσωσιν (5661) μετα χαρας δεχονται (5736) τον λογον και ουτοι ριζαν ουκ εχουσιν (5719) οι προς καιρον πιστευουσιν (5719) και εν καιρω πειρασμου αφιστανται (5736)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܥܶܩܳܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗ݈ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܒ݂ܰܙܒ݂ܰܢ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile