Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:49

New American Standard Bible
Luke 8:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While He was still speaking, someone came from {the house of} the synagogue official, saying, "Your daughter has died; do not trouble the Teacher anymore."
NA26 – Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος (5723) ἔρχεταί (5736) τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων (5723) ὅτι Τέθνηκεν (5758) θυγάτηρ σου, μηκέτι σκύλλε (5720) τὸν διδάσκαλον.
WH – ετι αυτου λαλουντος (5723) ερχεται (5736) τις παρα του αρχισυναγωγου λεγων (5723) οτι τεθνηκεν (5758) η θυγατηρ σου μηκετι σκυλλε (5720) τον διδασκαλον
PES – ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܐܶܬ݂ܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܠܳܗ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܰܥܡܶܠ ܠܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile