Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:12

New American Standard Bible
Luke 9:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the day was ending, and the twelve came up and said to Him, "Dismiss the crowd, so that they may go into the surrounding villages and countryside and find lodging and get something to eat; because here, we are in a secluded place."
NA26 – δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν· (5721) προσελθόντες (5631) δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν (5627) αὐτῷ, Ἀπόλυσον (5657) τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες (5679) εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν (5661) καὶ εὕρωσιν (5632) ἐπισιτισμόν, ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. (5748)
WH – η δε ημερα ηρξατο (5668) κλινειν (5721) προσελθοντες (5631) δε οι δωδεκα ειπαν (5627) αυτω απολυσον (5657) τον οχλον ινα πορευθεντες (5679) εις τας κυκλω κωμας και αγρους καταλυσωσιν (5661) και ευρωσιν (5632) επισιτισμον οτι ωδε εν ερημω τοπω εσμεν (5719)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܫܪܺܝ ܝܰܘܡܳܐ ܠܡܶܨܠܳܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܪܺܝ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܠܩܽܘܪܝܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܢ ܘܰܠܟ݂ܰܦ݂ܪܽܘܢܶܐ ܕ݁ܢܶܫܪܽܘܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܘܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile