Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:39

New American Standard Bible
Luke 9:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and a spirit seizes him and he suddenly screams, and it throws him into a convulsion with foaming {at the mouth;} and only with difficulty does it leave him, mauling him {as it leaves.}
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) πνεῦμα λαμβάνει (5719) αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει, (5719) καὶ σπαράσσει (5719) αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ καὶ μόγις ἀποχωρεῖ (5719) ἀπ αὐτοῦ συντρῖβον (5723) αὐτόν·
WH – και ιδου (5640) πνευμα λαμβανει (5719) αυτον και εξαιφνης κραζει (5719) και σπαρασσει (5719) αυτον μετα αφρου και [ μολις | μογις ] αποχωρει (5719) απ αυτου συντριβον (5723) αυτον
PES – ܘܪܽܘܚܳܐ ܥܳܕ݂ܝܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܩܳܥܶܐ ܘܰܡܚܰܪܶܩ ܫܶܢܰܘܗ݈ܝ ܘܡܰܪܥܶܬ݂ ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܦ݁ܳܪܩܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܳܐ ܕ݁ܰܫܚܰܩܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile