Lectionary Calendar
Thursday, June 20th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:10-13

New American Standard Bible
Luke 13:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now {Jesus} was teaching in one of the synagogues on the Sabbath.
NA26 – Ἦν (5713) δὲ διδάσκων (5723) ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν.
WH – ην (5707) δε διδασκων (5723) εν μια των συναγωγων εν τοις σαββασιν
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܶܦ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 13:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there was a woman who for eighteen years had had a sickness caused by a spirit; and she was bent over double, and could not straighten up at all.
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα (5723) ἀσθενείας ἔτη δεκαοκτώ, καὶ ἦν (5713) συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές.
WH – και ιδου (5640) γυνη πνευμα εχουσα (5723) ασθενειας ετη [ δεκα οκτω | δεκαοκτω ] και ην (5707) συγκυπτουσα (5723) και μη δυναμενη (5740) ανακυψαι (5658) εις το παντελες
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܳܐ ܫܢܺܝܢ ܬ݁ܡܳܢܰܥܶܣܪܶܐ ܘܰܟ݂ܦ݂ܺܝܦ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܫܶܛ ܠܰܓ݂ܡܳܪ ܀
Lexical Parser:  
Luke 13:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Jesus saw her, He called her over and said to her, "Woman, you are freed from your sickness."
NA26 – ἰδὼν (5631) δὲ αὐτὴν Ἰησοῦς προσεφώνησεν (5656) καὶ εἶπεν (5627) αὐτῇ, Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου,
WH – ιδων (5631) δε αυτην ο ιησους προσεφωνησεν (5656) και ειπεν (5627) αυτη γυναι απολελυσαι (5769) της ασθενειας σου
PES – ܚܙܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܩܪܳܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܰܪܝܰܬ݁ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 13:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He laid His hands on her; and immediately she stood up straight again, and {began} glorifying God.
NA26 – καὶ ἐπέθηκεν (5656) αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν.
WH – και επεθηκεν (5656) αυτη τας χειρας και παραχρημα ανωρθωθη (5681) και εδοξαζεν (5707) τον θεον
PES – ܘܣܳܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܠܶܝܗ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܫܛܰܬ݂ ܘܫܰܒ݁ܚܰܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile