Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:5-7

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 21:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And while some were talking about the temple, that it was adorned with beautiful stones and votive gifts, He said,
NA26 – Καί τινων λεγόντων (5723) περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται, (5769) εἶπεν, (5627)
WH – και τινων λεγοντων (5723) περι του ιερου οτι λιθοις καλοις και αναθημασιν κεκοσμηται (5769) ειπεν (5627)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܥܰܠ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܶܐ ܡܨܰܒ݁ܰܬ݂ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  
Luke 21:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""{As for} these things which you are looking at, the days will come in which there will not be left one stone upon another which will not be torn down."
NA26 – Ταῦτα θεωρεῖτε, (5719) ἐλεύσονται (5695) ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται (5701) λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται. (5701)
WH – ταυτα α θεωρειτε (5719) ελευσονται (5695) ημεραι εν αις ουκ αφεθησεται (5701) λιθος επι λιθω [ ωδε | ] ος ου καταλυθησεται (5701)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܣܬ݁ܬ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Luke 21:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They questioned Him, saying, ""Teacher, when therefore will these things happen? And what {will be} the sign when these things are about to take place?"
NA26 – Ἐπηρώτησαν (5656) δὲ αὐτὸν λέγοντες, (5723) Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται, (5704) καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ (5725) ταῦτα γίνεσθαι; (5738)
WH – επηρωτησαν (5656) δε αυτον λεγοντες (5723) διδασκαλε ποτε ουν ταυτα εσται (5695) και τι το σημειον οταν μελλη (5725) ταυτα γινεσθαι (5738)
PES – ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܘܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܢܶܗܘܝܳܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain