Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:6

New American Standard Bible
Luke 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On another Sabbath He entered the synagogue and was teaching; and there was a man there whose right hand was withered.
NA26 – Ἐγένετο (5633) δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν (5629) αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν· (5721) καὶ ἦν (5713) ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ χεὶρ αὐτοῦ δεξιὰ ἦν (5713) ξηρά·
WH – εγενετο (5633) δε εν ετερω σαββατω εισελθειν (5629) αυτον εις την συναγωγην και διδασκειν (5721) και ην (5707) ανθρωπος εκει και η χειρ αυτου η δεξια ην (5707) ξηρα
PES – ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܝܰܒ݁ܺܝܫܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile