Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:6

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On another Sabbath He entered the synagogue and was teaching; and there was a man there whose right hand was withered.
NA26 – Ἐγένετο (5633) δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν (5629) αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν· (5721) καὶ ἦν (5713) ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ χεὶρ αὐτοῦ δεξιὰ ἦν (5713) ξηρά·
WH – εγενετο (5633) δε εν ετερω σαββατω εισελθειν (5629) αυτον εις την συναγωγην και διδασκειν (5721) και ην (5707) ανθρωπος εκει και η χειρ αυτου η δεξια ην (5707) ξηρα
PES – ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܝܰܒ݁ܺܝܫܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain