Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:19

New American Standard Bible
Mark 12:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Teacher, Moses wrote for us that and leaves behind a wife , .
NA26 – Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν (5656) ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ (5632) καὶ καταλίπῃ (5632) γυναῖκα καὶ μὴ ἀφῇ (5632) τέκνον, ἵνα λάβῃ (5632) ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.
WH – διδασκαλε μωυσης εγραψεν (5656) ημιν οτι εαν τινος αδελφος αποθανη (5632) και καταλιπη (5632) γυναικα και μη αφη (5632) τεκνον ινα λαβη (5632) ο αδελφος αυτου την γυναικα και εξαναστηση (5661) σπερμα τω αδελφω αυτου
PES – ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܶܐܢ ܡܳܐܶܬ݂ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܘܫܳܒ݂ܶܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܢܶܣܰܒ݂ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܰܢܩܺܝܡ ܙܰܪܥܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile