Lectionary Calendar
Thursday, May 23rd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:12

New American Standard Bible
Mark 13:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And brother will betray brother to death, and a father {his} child; and children will rise up against parents and have them put to death.
NA26 – καὶ παραδώσει (5692) ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται (5695) τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν (5692) αὐτούς·
WH – και παραδωσει (5692) αδελφος αδελφον εις θανατον και πατηρ τεκνον και επαναστησονται (5695) τεκνα επι γονεις και θανατωσουσιν (5692) αυτους
PES – ܢܰܫܠܶܡ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܐܒ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܡܺܝܬ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile