Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 16:6

New American Standard Bible
Mark 16:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But he said to them, "Do not be amazed; you are looking for Jesus the Nazarene, who has been crucified. He has risen; He is not here; see, {here is} the place where they laid Him.
NA26 – δὲ λέγει (5719) αὐταῖς, Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· (5744) Ἰησοῦν ζητεῖτε (5719) τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· (5772) ἠγέρθη, (5681) οὐκ ἔστιν (5748) ὧδε· ἴδε (5657) τόπος ὅπου ἔθηκαν (5656) αὐτόν.
WH – ο δε λεγει (5719) αυταις μη εκθαμβεισθε (5744) ιησουν ζητειτε (5719) τον ναζαρηνον τον εσταυρωμενον (5772) ηγερθη (5681) ουκ εστιν (5719) ωδε ιδε (5628) ο τοπος οπου εθηκαν (5656) αυτον
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܳܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܢ ܐܢ݈ܬ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܩܳܡ ܠܶܗ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܢܳܢ ܗܳܐ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܣܺܝܡ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile