Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 3:28

New American Standard Bible
Mark 3:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Truly I say to you, all sins will be forgiven the sons {and daughters} of men, and whatever blasphemies they commit;
NA26 – Ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται (5701) τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν· (5661)
WH – αμην λεγω (5719) υμιν οτι παντα αφεθησεται (5701) τοις υιοις των ανθρωπων τα αμαρτηματα και αι βλασφημιαι οσα εαν βλασφημησωσιν (5661)
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܶܐ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile