Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:11

New American Standard Bible
Mark 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now there was a large herd of pigs feeding nearby on the mountain.
NA26 – Ἦν (5713) δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη· (5746)
WH – ην (5707) δε εκει προς τω ορει αγελη χοιρων μεγαλη βοσκομενη (5746)
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܘܳܬ݂ ܛܽܘܪܳܐ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܕ݁ܪܳܥܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile