Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:34

New American Standard Bible
Mark 6:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Jesus went ashore, He saw a large crowd, and He felt compassion for them because they were like sheep without a shepherd; and He began to teach them many things.
NA26 – καὶ ἐξελθὼν εἶδεν (5627) πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη (5675) ἐπ αὐτοὺς ὅτι ἦσαν (5713) ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα (5723) ποιμένα, καὶ ἤρξατο διδάσκειν (5721) αὐτοὺς πολλά.
WH – και εξελθων (5631) ειδεν (5627) πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη (5675) επ αυτους οτι ησαν (5707) ως προβατα μη εχοντα (5723) ποιμενα και ηρξατο (5668) διδασκειν (5721) αυτους πολλα
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܚܙܳܐ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܶܪܒ݁ܶܐ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile