Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:2

New American Standard Bible
Mark 7:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and saw that some of His disciples were eating their bread with unholy hands, that is, unwashed.
NA26 – καὶ ἰδόντες (5631) τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς χερσίν, τοῦτ ἔστιν (5748) ἀνίπτοις, ἐσθίουσιν (5719) τοὺς ἄρτους
WH – και ιδοντες (5631) τινας των μαθητων αυτου οτι κοιναις χερσιν τουτ εστιν (5719) ανιπτοις εσθιουσιν (5719) τους αρτους
PES – ܘܰܚܙܰܘ ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܫܳܓ݂ܳܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܥܰܕ݁ܰܠܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile