Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:31

New American Standard Bible
Mark 7:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Again He left the region of Tyre and came through Sidon to the Sea of Galilee, within the region of Decapolis.
NA26 – Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν (5627) διὰ Σιδῶνος εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως.
WH – και παλιν εξελθων (5631) εκ των οριων τυρου ηλθεν (5627) δια σιδωνος εις την θαλασσαν της γαλιλαιας ανα μεσον των οριων δεκαπολεως
PES – ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܬ݁ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܨܽܘܪ ܘܰܕ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܒ݁ܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܥܶܣܪܰܬ݂‌ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile