Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:19

New American Standard Bible
Mark 8:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – when I broke the five loaves for the five thousand, how many baskets full of broken pieces you picked up?" They *said to Him, ""Twelve."
NA26 – ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα (5656) εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε; (5656) λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Δώδεκα.
WH – οτε τους πεντε αρτους εκλασα (5656) εις τους πεντακισχιλιους ποσους κοφινους κλασματων πληρεις ηρατε (5656) λεγουσιν (5719) αυτω δωδεκα
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ ܩܨܺܝܬ݂ ܠܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܟ݁ܡܳܐ ܩܽܘܦ݂ܺܝܢܺܝܢ ܕ݁ܰܩܨܳܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܫܩܰܠܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile