Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:5

New American Standard Version
Matthew 26:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But they were saying, ""Not during the festival, otherwise a riot might occur among the people."
NA26 – ἔλεγον (5707) δέ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται (5638) ἐν τῷ λαῷ.
WH – ελεγον (5707) δε μη εν τη εορτη ινα μη θορυβος γενηται (5638) εν τω λαω
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܒ݁ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܒ݁ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile