Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 11:5

New American Standard Bible
Matthew 11:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {those who are} BLIND RECEIVE SIGHT and {those who} limp walk, {those} with leprosy are cleansed and {those who are} deaf hear, {the} dead are raised, and {the} POOR HAVE THE GOSPEL PREACHED TO THEM.
NA26 – τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν (5719) καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, (5719) λεπροὶ καθαρίζονται (5743) καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, (5719) καὶ νεκροὶ ἐγείρονται (5743) καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· (5743)
WH – τυφλοι αναβλεπουσιν (5719) και χωλοι περιπατουσιν (5719) λεπροι καθαριζονται (5743) και κωφοι ακουουσιν (5719) και νεκροι εγειρονται (5743) και πτωχοι ευαγγελιζονται (5743)
PES – ܣܡܰܝܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܰܚܓ݂ܺܝܪܶܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܘܓ݂ܰܪܒ݁ܶܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܶܝܢ ܘܚܰܪܫܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܡܺܝܬ݂ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܡܶܣܬ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile