Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:44

New American Standard Bible
Matthew 13:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid {again;} and from joy {over} it he goes and sells everything that he has, and buys that field.
NA26 – Ὁμοία ἐστὶν (5748) βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ (5772) ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν (5631) ἄνθρωπος ἔκρυψεν, (5656) καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει (5719) καὶ πωλεῖ (5719) πάντα ὅσα ἔχει (5719) καὶ ἀγοράζει (5719) τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον.
WH – ομοια εστιν (5719) η βασιλεια των ουρανων θησαυρω κεκρυμμενω (5772) εν τω αγρω ον ευρων (5631) ανθρωπος εκρυψεν (5656) και απο της χαρας αυτου υπαγει (5719) και πωλει (5719) [ | παντα ] οσα εχει (5719) και αγοραζει (5719) τον αγρον εκεινον
PES – ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܠܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܫܝܳܐ ܒ݁ܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܚܳܗ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܛܰܫܝܳܗ ܘܡܶܢ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܶܗ ܐܶܙܰܠ ܙܰܒ݁ܶܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܘܙܰܒ݂ܢܳܗ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile