Lectionary Calendar
Wednesday, May 29th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:54

New American Standard Bible
Matthew 13:54
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He came to His hometown and {began} teaching them in their synagogue, with the result that they were astonished, and said, "Where {did} this man {acquire} this wisdom and {these} miraculous powers?
NA26 – καὶ ἐλθὼν (5631) εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν (5707) αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι (5745) αὐτοὺς καὶ λέγειν, (5721) Πόθεν τούτῳ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις;
WH – και ελθων (5631) εις την πατριδα αυτου εδιδασκεν (5707) αυτους εν τη συναγωγη αυτων ωστε εκπλησσεσθαι (5745) αυτους και λεγειν (5721) ποθεν τουτω η σοφια αυτη και αι δυναμεις
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܗܪܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܚܰܝܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile