Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:19

New American Standard Bible
Matthew 14:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Ordering the people to sit down on the grass, He took the five loaves and the two fish, and looking up toward heaven, He blessed {the food,} and breaking the loaves He gave them to the disciples, and the disciples {gave them} to the crowds,
NA26 – καὶ κελεύσας (5660) τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι (5683) ἐπὶ τοῦ χόρτου, λαβὼν (5631) τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας (5660) εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν (5656) καὶ κλάσας (5660) ἔδωκεν (5656) τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.
WH – και κελευσας (5660) τους οχλους ανακλιθηναι (5683) επι του χορτου λαβων (5631) τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας (5660) εις τον ουρανον ευλογησεν (5656) και κλασας (5660) εδωκεν (5656) τοις μαθηταις τους αρτους οι δε μαθηται τοις οχλοις
PES – ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܠܡܶܣܬ݁ܡܳܟ݂ܽܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܫܩܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ ܢܽܘܢܺܝܢ ܘܚܳܪ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܘܰܩܨܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܗܶܢܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܣܳܡܘ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile