Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:9

New American Standard Bible
Matthew 14:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And although he was grieved, the king commanded {it} to be given because of his oaths and his dinner guests.
NA26 – καὶ λυπηθεὶς (5685) βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους (5740) ἐκέλευσεν (5656) δοθῆναι, (5683)
WH – και λυπηθεις (5685) ο βασιλευς δια τους ορκους και τους συνανακειμενους (5740) εκελευσεν (5656) δοθηναι (5683)
PES – ܘܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܘܰܣܡܺܝܟ݂ܶܐ ܦ݁ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile